Teacher Admision

Si mund të jesh mësues në shkollën Turgut Ozal

 • Nevoja për mësues të rinj është gjithmonë prezente sidomos në rastin e një institucioni arsimor prestigjoz.
 • Ka një traditë që ndjek ky institucion përsa i përket përzgjedhjes së stafit pedagogjik.
 • Pasi vlerësohen Cv- të të depozituara kontaktohet dhe lihet një orar ku i interesuari vjen dhe prezanton një orë mësimi përballë një komisioni të posaçëm.
 • Komisioni vlerëson përformimin e mësuesit kandidat dhe përcakton etapat në vijim nëse ka inetersim të ndërsjellë. Pas pranimit mësuesi i nënshtrohet një mori metodash për rritjen dhe përshatjen e këtij të fundit me sistemin e shkollës.
 • Pas miratimit te komisionit, dokumentet qe duhet te plotesoje mesuesi i ri jane si me poshte:

DOKUMENTACIONI

 • Libreza e punes
 • Libreza e kontributeve shoqerore
 • Kopje te noterizuara te diplomes dhe listes se notave
 • Libreza shendetsore
 • Raport mjeko-ligjor
 • Fotokopje e kartes se identitetit
 • Numri i llogarise bankare