Back

Shkolla 9-vjeçare

Klasa 1

Rregullorja Neni 7/2

 1. Deklarata tip e plotësuar nga prindi/kujdestari ligjor-Shtojca nr.2
 2. Vërtetimi që ka ndjekur kopshtin ose klasën përgatitore (duhet dorëzuar dy javët e fundit të qershorit)
 3. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.(duhet dorëzuar dy javë para fillimit të vitit shkollor)

Klasa 2 - 9

Rregullorja Neni 7/2

 1. Deklarata tip e plotësuar nga prindi/kujdestari ligjor-Shtojca nr.2
 2. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.(Bazuar në ligjin 15/2016 date 10.03.2016 “Për Parandalimin dhe Luftimin e Infeksioneve dhe Sëmundjeve ngjitese”
 3. Dëftesa / Vertetim i listës së notave / Për nxënësit e ardhur nga jashtë qytetit dhe nga ata të shkollave të tjera jopublike dëftesa e sigluar.
 4. Fletë shpërngulje / Fletë pranimi-Shtojca 8

Shkolla mesme

Klasa 10

Rregullorja Neni 12/1

 1. Deklarata tip e plotësuar nga prindi/kujdestari ligjor-Shtojca nr.4
 2. Dëftesa e lirimit
  • Deftesa e lirimit siglohet në ZVA
  • Për nxënësit që kanë studiuar jashtë vendit,dëftesa njehsohet në ZVA.
 3. Formularët e plotësuar për lëndët me zgjedhje.
 4. Për konviktorët e rinj raporti mjeko-ligjor.
 5. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.(Bazuar në ligjin 15/2016 date 10.03.2016 “Për Parandalimin dhe Luftimin e Infeksioneve dhe Sëmundjeve ngjitese”

Klasa 11-12

Rregullorja Neni 12/1

 1. Deklarata tip e plotësuar nga prindi/kujdestari ligjor-Shtojca nr.4
 2. Formularët e plotësuar për lëndët me zgjedhje.
 3. Dëftesa/Vertetim i listës së notave/për nxënësit e ardhur nga jashtë qytetit dhe nga ata të shkollave të tjera jopublike dëftesa e sigluar në ZVA.
 4. Fletë shpërngulje/Fletë pranimi-Shtojca 8
  • Për nxënësit jashtë Tirane deftesa / vërtetimi siglohet në ZVA.
  • Për nxënësit që kanë studiuar jashtë vendit, dëftesa / vërtetimi njehsohet në ZVA
 5. Për konviktorët e rinj raporti mjeko-ligjor

Shënim: Dokumentat e mësipërme mund të ndryshojnë në bazë të ndryshimeve që ndodhin në Ligjet / Udhëzimet / Rregulloret për Sistemin Arsimor Parauniversitar.